För anställda

Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, arbetsgivaren eller kunder. Ett antal lagar, som skyftar till att skydda arbetstagaren, har utarbetats för att förebygga diskriminering på arbetsplatser.

lagen förhindrar diskriminering pÅ arbetsplatsen

Paragrafer finns i flera lagar:

lagen förbjuder diskriminering på flera grunder

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, tro, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsaktivitet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning, annan personrelaterad orsak.

 

Jobbet diskriminerar inte

Jobba flitigt som en kvinna eller helt homona

som diskriminering räknas också

Trakasserier, instruktion eller befogenhet att diskriminera och att vägra en handikappad person skälig anpassning.

om du upplever att du blivit diskriminerad

Du bör ta upp frågan med arbetsgivaren. Detta ger möjligheten att avgöra om det är diskriminering eller om det finns en acceptabel orsak bakom skillnaden i behandling, det vill säga utöva proportionalitetsprincipen.

proportionalitetsprinciper hittas flera i lagar

Det räknas till exempel inte som diskriminering om:

  • skillnaden i behandling är hänförlig till en annan fråga än den som föreskrivs i diskriminerings- eller jämställdhetslagen,
  • skillnaden i behandlingen är en acceptabel anledning av arbetets krav, eller
  • skillnaden i behandlingen är baserad på en lag.

Jobbet tittar inte på dess görare

om saken inte utreds på arbetsplatsen, kan du också kontakta  myndigheten

Överensstämmelse med jämställdhetslagen övervakas av jämställdhetsombudsmannen.

Diskrimineringslagens överensstämmelse är övervakad av arbetarskyddsmyndigheten.

Rådgivning kan också begäras av diskrimineringsombudsmannen.

den som blivit diskriminerad KAN vara berättigad till

Lagstadgad ersättning enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

Dessutom kan personen som blivit diskriminerad vara skadeståndsberättigad.

Skyldiga till diskriminering kan även dömas enligt strafflagen till böter eller fängelse.

De företag och organisationer som är med i kampanjen åtar sig att förebygga och minska diskriminering i arbetslivet. Utmana ett företag med till kampanjen!